Strážna služba

Zabezpečujeme

* Ochrana osôb a majetku

* Preprava cennín a hotovosti

* Preprava osôb a majetku a ochrana pri preprave

* Zásahová jednotka

* Vypracúvanie plánu ochrany

* Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore