Cenník

Cenník


Cenové relácie uvedené v tejto ponuke sú iba orientačné. Cena je vždy stanovená dohodou po predchádzajúcej konzultácii s klientom, zhodnotení charakteru objednávky, zvážení bezpečnostných rizík, materiálno technickej a personálnej náročnosti, špecifických požiadaviek klienta a pod.

1) BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT:

Podľa veľkosti a charakteru objektu, rozsahu požiadaviek klienta na jeho spracovanie, východzích podmienok v objekte, dostupnosti a úplnosti vstupných informácií, spôsobu získania a charaktere sekundárnych informácií potrebných k spracovaniu Bezpečnostného auditu, počtu a rozsahu bezpečnostných uzlov ktoré treba upraviť a špecifikovať sa cena "Bezpečnostného projektu" pohybuje v sume:

od 450,-

2) STRÁŽNA A OCHRANNÁ SLUŽBA:

V závislosti na kladené požiadavky výkonu strážnej a ochrannej služby (služba so zbraňou, bez zbrane, vedenie motorového vozidla klienta, doprevádzanie zamestnancov klienta, obsluha vstupných režimov a zariadení, kontrola batožín, monitorovanie osôb, kontrolná obchôdzková činnosť, služba so služobným psom a pod. sa základná hodinová sadzba stanoví v rozpätí :

5,25,-€ až 8,50,-€ za osobu/hodinu

Po upresnení okolnosti zabezpečenia alebo ochrany vrátane doplnkových služieb je možné na základe vzájomných konzultácií s klientom cenu upraviť ( Cena dohodou).

3) OCHRANA OSÔB:

V závislosti na kladené podmienky ochrany osoby sa cena špecifikuje po predostretí a spresnení Vašich požiadaviek. Napríklad v prípade vykonávania priamej osobnej ochrany klienta alebo ním určených osôb sa cena môže pohybovať podľa charakteru chránenej osoby, stupňa bezpečnostného rizika a rozsahu požadovaných doplnkových služieb rádovo v 2 až 3 násobku základnej hodinovej sadzby.
V stanovenej hodinovej sadzbe nie sú zahrnuté náklady na prevádzku motorového vozidla a ostatné vynaložené náklady, ktoré priamo súvisia s ochranou osôb. Tieto sa hradia osobitne na základe predložených účtov. Základná hodinová sadzba sa stanovuje v rozpätí :

10,00,-€ až 26,56,-€ za osobu/hodinu

4) PREPRAVA OSÔB A MAJETKU:

V závislosti na počte osôb , druhu a rozmerov a ceny prevážaného majetku, druhu vozidla na to potrebného, pravidelnosti prevozu a pod. sa základná hodinová sadzba stanoví v rozpätí :

0,22,-€ až 1,50,-€ za km

5) TECHNICKÁ SLUŽBA:

Fyzická kontrola a detekovanie utajených odposluchov a vysielačov, monitorovanie pohybu vozidiel alebo prostredia GPS systémom, audio-video monitoring - na základe konkrétnych požiadaviek s využitím najmodernejších technických prostriedkov. V cene nie je zahrnutý dlhodobý prenájom, leasing, prípadne odkúpenie technických prostriedkov klientom.

Základné ceny mesačného paušálu pripojených objektov na pult centrálnej ochrany:

  • Firmy zo stálou prevádzkou od 50,-€
  • Rodinné domy od 30,-€
  • Reštauračné zariadenia od 45,-€
  • Chaty od 25,-€
  • Ubytovacie zariadenia bez fyzického stráženia od 50,-€
  • Cena výjazdov po dohode

V prípade požiadavky klienta na realizáciu prostriedkov technickej ochrany objektu kde naša spoločnosť vykonáva bezpečnostnú službu, najmä vo forme bezpečnostných a poplachových systémov, sme pripravení ju zabezpečiť prostredníctvom osvedčených renomovaných firiem s licenciou na jej výrobu, nákup, predaj, montáž a údržbu a následne ich prevádzkovať a vyhodnocovať za štandardných platobných podmienok.

MK Guard s.r.o. , Dulova Ves 143, 082 52 Prešov, +421 908 630 811
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!